ورکشاپ آموزشی “برند شخصی”

آکادمی مشاوره سخا

به دعوت بنیانگذار “اصول مدیریت وموفقیت ” برای اولین بار ورکشاپ برند شخصی به صورت توصیفی برگزار شد.

این ورکشاپ در دو جلسه در روزهای دوشنبه دهم اردیبهشت و دوشنبه بیت و چهارم اردیبهشت نودوهفت در تالار همایش سران برگزار شد.

در جلسه اول مطالب زیر بررسی گردید:

آکادمی مشاوره سخا

تعریف برند

تعریف برند شخصی

حوزه های مختلف برند شخصی

بررسی مفهوم برند شخصی از زوایای چرایی ، چگونگی ، کی ، برای چه کسی و …

در جلسه دوم مباحث زیر مطرح شد:

آکادمی مشاوره سخا

برند شخصی به زبان ساده

چهار فاز اصلی برند شخصی

بررسی آرکتایپ های 16 گانه

معرفی آزمون های شخصیت شناسی و رفتار شناسی