چرا آموزش

آکادمی مشاوره سخا

دکتر سعیده خادمی

از ایده تا اجرا

دکتر سعیده خادمی

ما زندگی شما را درزوایای دیگری به تصویر می کشیم

آکادمی مشاوره سخا

ما زندگی شما را درزوایای دیگری به تصویر می کشیم

آکادمی مشاوره سخا

بیانیه دیجیتال

با آموزش های فردی و حرفه ای همراه شماییم.

توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. امروزه که عصر دانایی نامیده می­شود، بخش مهمی ازدرآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می­گردد. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است بنابراین جامعه علاقه­مند است که در مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه گذاری کند. در واقع استفاده از فناوری های تازه در عرصه تولید خود ایجاب می­کند که نیروی کار از آموزش و پرورش بیشتری برخوردار باشد.در این مسیر همراه شما خواهیم بود .

با آموزش های فردی و حرفه ای همراه شماییم.

توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. امروزه که عصر دانایی نامیده می­شود، بخش مهمی ازدرآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می­گردد. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است بنابراین جامعه علاقه­مند است که در مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه گذاری کند. در واقع استفاده از فناوری های تازه در عرصه تولید خود ایجاب می­کند که نیروی کار از آموزش و پرورش بیشتری برخوردار باشد.در این مسیر همراه شما خواهیم بود .

با آموزش های فردی و حرفه ای همراه شماییم.

توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. امروزه که عصر دانایی نامیده می­شود، بخش مهمی ازدرآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می­گردد. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است بنابراین جامعه علاقه­مند است که در مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه گذاری کند. در واقع استفاده از فناوری های تازه در عرصه تولید خود ایجاب می­کند که نیروی کار از آموزش و پرورش بیشتری برخوردار باشد.در این مسیر همراه شما خواهیم بود .

با آموزش های فردی و حرفه ای همراه شماییم.

توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. امروزه که عصر دانایی نامیده می­شود، بخش مهمی ازدرآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می­گردد. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است بنابراین جامعه علاقه­مند است که در مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه گذاری کند. در واقع استفاده از فناوری های تازه در عرصه تولید خود ایجاب می­کند که نیروی کار از آموزش و پرورش بیشتری برخوردار باشد.در این مسیر همراه شما خواهیم بود .

ایمان دارم که :
همیشه دلیلی برای لبخند وجود دارد.

ارزش های زندگیم :
صداقت - تلاش و پشتکار - تعهد و مسئولیت پذیری

ماموریت :
گاهی کوچک در مسیر آگاهی آنان که جویای آنند.

چرا مشاوره ؟

با آموزش های فردی و حرفه ای همراه شماییم.

توانایی و قدرت تولید هر کشوری به کیفیت نیروی کار آن بستگی دارد. امروزه که عصر دانایی نامیده می­شود، بخش مهمی ازدرآمد هر جامعه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می­گردد. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است بنابراین جامعه علاقه­مند است که در مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه گذاری کند. در واقع استفاده از فناوری های تازه در عرصه تولید خود ایجاب می­کند که نیروی کار از آموزش و پرورش بیشتری برخوردار باشد.در این مسیر همراه شما خواهیم بود .

در زمینه مشاوره سازمان های خصوصی با شما خواهیم بود.

تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع ،که بر اثر حرکت از دوران گذار به سمت زندگی ماشینی و صنعتی رخ داده، به پدید آمدن شکاف هایی منجر شده که انسان های امروز را ناگزیر از همنواسازی خود با شرایط جدید کرده است..به همین منظور ازطریق مشاوره فرد نه تنها وضع فعلی خود رادرک می کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنیز آگاه می شود. ما شما را تا رسیدن به توسعه اجتماعی همراهی خواهیم کرد.

در زمینه مشاوره سازمان های خصوصی با شما خواهیم بود.

تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع ،که بر اثر حرکت از دوران گذار به سمت زندگی ماشینی و صنعتی رخ داده، به پدید آمدن شکاف هایی منجر شده که انسان های امروز را ناگزیر از همنواسازی خود با شرایط جدید کرده است..به همین منظور ازطریق مشاوره فرد نه تنها وضع فعلی خود رادرک می کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنیز آگاه می شود. ما شما را تا رسیدن به توسعه اجتماعی همراهی خواهیم کرد.

در زمینه مشاوره سازمان های خصوصی با شما خواهیم بود.

تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع ،که بر اثر حرکت از دوران گذار به سمت زندگی ماشینی و صنعتی رخ داده، به پدید آمدن شکاف هایی منجر شده که انسان های امروز را ناگزیر از همنواسازی خود با شرایط جدید کرده است..به همین منظور ازطریق مشاوره فرد نه تنها وضع فعلی خود رادرک می کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنیز آگاه می شود. ما شما را تا رسیدن به توسعه اجتماعی همراهی خواهیم کرد.

در زمینه مشاوره سازمان های خصوصی با شما خواهیم بود.

تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع ،که بر اثر حرکت از دوران گذار به سمت زندگی ماشینی و صنعتی رخ داده، به پدید آمدن شکاف هایی منجر شده که انسان های امروز را ناگزیر از همنواسازی خود با شرایط جدید کرده است..به همین منظور ازطریق مشاوره فرد نه تنها وضع فعلی خود رادرک می کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنیز آگاه می شود. ما شما را تا رسیدن به توسعه اجتماعی همراهی خواهیم کرد.

همـراه بـا بـزرگـان مـدیـریـت

نظرات کاربران

X